Апарати с Х (рентгенови) лъчи и апарати, използващи алфа, бета или гама излъчвания, дори за медицинско, хирургическо, зъболекарско или ветеринарно приложение, включително апаратите за рентгенофлуорография или рентгенотерапия, рентгеновите тръби и други устройства, генериращи Х (рентгенови) лъчи, генераторите на напрежение, командните пултове, екраните, масите, креслата и други подобни за изследване или лечение.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

  • - 9022120000 10: Апарати с Х (рентгенови) лъчи, дори за медицинско, хирургическо, зъболекарско или ветеринарно приложение, включително апаратите за рентгенофлуорография или рентгенотерапия
  • - - 9022120000 80: Томографски апарати, управлявани от автоматична машина за обработка на информация
  • - - 9022130000 80: Други, за зъболекарско приложение
  • - - 9022140000 80: Други, за медицинско, хирургическо или ветеринарно приложение
  • - - 9022190000 80: За други приложения
  • - 9022210000 10: Апарати, използващи алфа, бета или гама излъчвания, дори за медицинско, хирургическо, зъболекарско или ветеринарно приложение, включително апаратите за рентгенофлуорография или рентгенотерапия
  • - - 9022210000 80: За медицинско, хирургическо, зъболекарско или ветеринарно приложение
  • - - 9022290000 80: За други приложения
  • - 9022300000 80: Тръби с Х (рентгенови) лъчи
  • - 9022900000 80 (2/0) : Други, включително частите и принадлежностите