Други / Риби замразени, с изключение на филетата и другите меса от риби от № 0304.

* Продукти с произход от Япония се придружават от Общ документ за влизане (CED) или от Общ ветеринарен документ за въвеждане (ОВДВ) съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 на Комисията (ОВ L 3).

  • - - - 0303391000 80: Речни писии (Platichthys flesus)
  • - - - 0303393000 80: Камбала (риби от рода Rhombosolea)
  • - - - 0303395000 80: Риби от видовете Pelotreis flavilatus или Peltorhamphus novaezelandiae
  • - - - 0303398500 80 (2/0) : Други