1,1,1,2-тетрафлуороетан / Други.

Deutsch 1

  • - - - - - 2903392610 80: 1,1,1,2-Тетрафлуороетан като изходна суровина за производство на вещества с фармацевтично качество, съответстваща на следните изисквания: — не повече от 600ppm тегловно R134 (1,1,2,2-тетрафлуоретан), — не повече от 5ppm тегловно R143a (1,1,1-трифлуоретан), — не повече от 2ppm тегловно R125 (пентафлуоретан), — не повече от 100ppm тегловно R124 (1-хлоро-1,2,2,2-тетрафлуоретан), — не повече от 30ppm тегловно R114 (1,2-дихлортетрафлуоретан), — не повече от 50ppm тегловно R114a (1,1-дихлортетрафлуоретан), — не повече от 250ppm тегловно R133a (1-хлоро-2,2,2-трифлуоретан), — не повече от 2ppm тегловно R22 (хлордифлуорметан), — не повече от 2ppm тегловно R115 (хлорпентафлуоретан), — не повече от 2ppm тегловно R12 (дихлордифлуорметан), — не повече от 20ppm тегловно R40 (метилхлорид), — не повече от 20ppm тегловно R245cb (1,1,1,2,2-пентафлуорпропан), — не повече от 20ppm тегловно R12B1 (хлордифлуорбромметан), — не повече от 20ppm тегловно R32 (дифлуорметан), — не повече от 15ppm тегловно R31 (хлорфлуорметан), — не повече от 10ppm тегловно R152a (1,1-дифлуоретан), — не повече от 20ppm тегловно 1131 (1-хлоро-2 флуоретилен), — не повече от 20ppm тегловно 1122 (1-хлоро-2,2-дифлуоретилен), — не повече от 3ppm тегловно 1234yf (2,3,3,3-тетрафлуорпропен), — не повече от 3ppm тегловно 1243zf (3,3,3 трифлуорпропен), — не повече от 3ppm тегловно 1122a (1-хлоро-1,2-дифлуоретилен), — не повече от 4,5ppm тегловно 1234yf+1122a+1243zf (2,3,3,3-тетрафлуорпропен,+1-хлоро-1,2-дифлуоретилен+3,3,3-трифлуорпропен) — не повече от 3ppm тегловно от всяко отделно непосочено/непознато химическо вещество, — не повече от 10ppm тегловно общо от всички непосочени/непознати химически вещества, — не повече от 10ppm тегловно вода, — с киселинност не повече от 0,1ppm тегловно, — без халиди, — не повече от 0,01% обемно вещества с висока температура на кипене, — без никаква миризма (без неприятна миризма) Служи за прочистване до степен, безопасна за вдишване на HFC 134a произведен при спазване на GMP (добри практики на производство), и се използва при производството на газ за медицински аерозоли, чието съдържание се приема през устната или носните кухини и/или дихателните пътища (CAS RN 811-97-2).
  • - - - - - 2903392690 80: Други