Ториеви руди и техните концентрати.

  • - - 2612201000 80: Монацит; ураноторианит и други ториеви руди, с тегловно съдържание на торий над 20 % (Eвратом)
  • - - 2612209000 80: Други