Феноли / Други / Масла и други продукти, получени при дестилацията на високотемпературни каменовъглени катрани; аналогични продукти, в които ароматните съставки преобладават тегловно по отношение на неароматните.

Nederlands 2 Polski 1

  • - - - - 2707998010 80: Смес от изомери на ксиленола и етилфенола с общо тегловно съдържание на ксиленол 62 % или повече, но по-малко от 95 %
  • - - - - 2707998090 80: Други