Полиуретани / Аминосмоли, фенолни смоли и полиуретани в първични форми.

Deutsch 4 Français 1

  • - - 3909501000 80: Полиуретан, получен от 2,2′-(третичен-бутилимино) диетанол и 4,4′-метилендициклохексил диизоцианат, под формата на разтвор в N,N-диметилацетамид, съдържащ тегловно 50 % или повече полимер
  • - - 3909509000 80 (5/0) : Други