Други / Съединения с карбоксилимидна функционална група (включително захарина и неговите соли) или с иминна функционална група.

  • - - - 2925192000 80: 3,3′,4,4′,5,5′,6,6′-Октабром-N,N′-етилендифталимид; N,N′-етиленбис(4,5-дибромохексахидро-3,6-метанофталимид)
  • - - - 2925199500 80 (4/0) : Други