Други / Съединения с аминна функционална група.

  • - - - 2921595000 80: m-Фениленбис (метиламин); 2,2′-дихлор-4,4′-метилендианилин; 4,4′-би-o-толуидин; 1,8-нафтилендиамин
  • - - - 2921599000 80 (6/0) : Други