Аминоалкохолфеноли, фенолни аминокиселини и други аминосъединения с кислородни функционални групи.

Čeština 1 Deutsch 2 English 1 Italiano 1 Slovenčina 1

  • - - 2922500010 80: 2-(2-(2-Аминоетокси)етокси)оцетна киселина хидрохлорид (CAS RN 134979-01-4)
  • - - 2922500015 80: 3,5-Дийодотиронин (CAS RN 1041-01-6)
  • - - 2922500020 80: 1-[2-Амино-1-(4-метоксифенил)-етил]-циклохексанол хидрохлорид (CAS RN 130198-05-9)
  • - - 2922500070 80: 2-(1-Хидроксициклохексил)-2-(4-метоксифенил)етиламониев ацетат
  • - - 2922500090 80 (0/1) : Други