Други / Карбоксилни киселини, съдържащи допълнителни кислородни функционални групи и техните анхидриди, халогениди, пероксиди и пероксикиселини; техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни.

  • - - - 2918290010 10: Сулфосалицилови киселини, хидроксинафтоени киселини, техните соли и естери
  • - - - - 2918290010 80: Монохидроксинафтоени киселини
  • - - - - 2918290019 80: Други
  • - - - 2918290035 80: Пропил 3,4,5-трихидроксибензоат (CAS RN 121-79-9)
  • - - - 2918290050 80: Хексаметилен бис[3-(3,5-ди-_третичен_-бутил-4-хидроксифенил)пропионат] (CAS RN 35074-77-2)
  • - - - 2918290060 80: Метил-, етил-, пропил- или бутилестери на 4-хидроксибензоената киселина или техните натриеви соли (CAS RN 35285-68-8, 99-76-3, 5026-62-0, 94-26-8, 94-13-3, 35285-69-9, 120-47-8, 36457-20-2 or 4247-02-3)
  • - - - 2918290070 80: 3,5-Дийодосалицилова киселина (CAS RN 133-91-5)
  • - - - 2918290075 80: Октадецилов 3-(3,5-ди-трет-бутил-4-хидроксифенил)пропионат (CAS RN 2082-79-3) с - подситова фракция, с размер на ситовия отвор 500 μm, по-голяма от 99 егловни % и - точка на топене 49°C или повече, но не повече от 54°C, за употреба при производството на поливинилхлорид със "one pack" стабилизатори на основата на прахообразни смеси (прахове или пресовани гранулати)
  • - - - 2918290080 80: Пентаеритритол тетракис(3-(3,5-ди-трет-бутил-4-хидроксифенил)пропионат) (CAS RN 6683-19-8) - с подситова фракция, с размер на ситовия отвор 250 μm, по-голяма от 75 тегловни  %, и подситова фракция с размер на ситовия отвор 500 μm, по-голяма от 99 тегловни  %, - точка на топене от 110°C или повече, но не повече от 125°C, за употреба при производството на поливинилхлорид със „one pack” стабилизатори на основата на прахообразни смеси (прахове или пресовани гранулати)
  • - - - 2918290090 80: Други