Други / Ароматни етери и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни.

 • - - - 2909309010 80: 2-(Фенилметокси)нафтален (CAS RN 613-62-7)
 • - - - 2909309015 80: {[(2,2-Диметилбут-3-ин-1-ил)окси]метил}бензен (CAS|RN|1092536-54-3)
 • - - - 2909309020 80: 1,2-Бис(3-метил-фенокси)етан (CASRN54914-85-1)
 • - - - 2909309025 80: 1,2-Дифеноксиетан (CAS|RN|104-66-5) под формата на прах или като водна дисперсия, съдържаща тегловно 30|% или повече, но не повече от 60|% 1,2-дифеноксиетан
 • - - - 2909309030 80: 3,4,5-Триметокситолуен (CAS RN 6443-69-2)
 • - - - 2909309040 80: 2,5-Диметокси-1-хлоробензен (CAS|RN|2100-42-7)
 • - - - 2909309050 80: 1-Етокси-2,3-дифлуоробензен (CAS|RN|121219-07-6)
 • - - - 2909309060 80: 1-Бутокси-2,3-дифлуоробензен (CAS|RN|136239-66-2)
 • - - - 2909309070 80: O,O,O-1,3,5-триметилрезорцинол (CAS|RN|621-23-8)
 • - - - 2909309080 80: Оксифлуорфен (ISO) (CAS|RN|42874-03-3) с чистота 97|% тегловно или повече
 • - - - 2909309090 80: Други