Άλλα / Άλλες / Ενώσεις με νιτριλική ομάδα.

 • - - - 2926907012 80: Cyfluthrin (ISO) (CAS RN 68359-37-5) καθαρότητας τουλάχιστον 95 % κατά βάρος
 • - - - 2926907013 80: αλφα-Βρωμο-ο-τολουονιτρίλιο (CAS RN 22115-41-9)
 • - - - 2926907014 80: Κυανοοξικό οξύ (CAS RN 372-09-8)
 • - - - 2926907016 80: Μεθυλεστέρας του 4-κυανο-2-νιτροβενζοϊκού οξέος (CAS RN 52449-76-0)
 • - - - 2926907017 80: Cypermethrin (ISO) με τα στερεοϊσομερή της (CAS RN 52315-07-8) καθαρότητας τουλάχιστον 90 % κατά βάρος
 • - - - 2926907020 80: 2-(μ-Βενζοϋλοφαινυλο)προπιονονιτρίλιο (CAS RN 42872-30-0)
 • - - - 2926907023 80: Ακριναθρίνη (ISO) (CAS RN 101007-06-1)
 • - - - 2926907025 80: 2,2-Διβρωμο-3-νιτριλοπροπιοναμίδιο (CAS RN 10222-01-2)
 • - - - 2926907027 80: Cyhalofop-butyl (ISO) (CAS RN 122008-85-9)
 • - - - 2926907030 80: 4,5-Διχλωρο-3,6-διοξοκυκλοεξα-1,4-διενο-1,2-δικαρβονιτρίλιο (CAS RN 84-58-2)
 • - - - 2926907035 80: 4-κυανο-2-μεθοξυβενζαλδεϋδη (CAS RN 21962-45-8)
 • - - - 2926907040 80: 2-(4-κυανοφαινυλαμινο)οξικό οξύ (CAS RN 42288-26-6)
 • - - - 2926907050 80: Αλκυλικοί ή αλκοξυαλκυλικοί εστέρες του κυανοοξικού οξέος
 • - - - 2926907061 80: m-(1-Kυανοαιθυλο)βενζοϊκό οξύ (CAS RN 5537-71-3)
 • - - - 2926907064 80: Esfenvalerate με καθαρότητα κατά βάρος 83 % ή περισσότερο, σε μείγμα των ισομερών της (CAS RN 66230-04-4)
 • - - - 2926907065 80: Μηλονονιτρίλιο (CAS RN 109-77-3)
 • - - - 2926907070 80: Μεθακρυλονιτρίλιο (CAS RN 126-98-7)
 • - - - 2926907074 80: Χλωροθαλονίλ (ISO) (CAS RN 1897-45-6)
 • - - - 2926907075 80: 2-Κυανο-2-αιθυλο-3-μεθυλοεξανοϊκό αιθύλιο (CAS RN 100453-11-0)
 • - - - 2926907080 80: 2-Κυανο-2-φαινυλοβουτυρικό αιθύλιο (CAS RN 718-71-8)
 • - - - 2926907084 80: 2-Nιτρο-4-(τριφθορομεθυλο)βενζονιτρίλιο (CAS RN 778-94-9)
 • - - - 2926907086 80: Αιθυλενοδιαμινοτετραακετονιτρίλιο (CAS RN 5766-67-6)
 • - - - 2926907089 80: Βουτυρονιτρίλιο (CAS RN 109-74-0)
 • - - - 2926907090 80: Άλλες