Άλλα / Ψάρια αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Ψάρια καπνιστά, έστω και ψημένα πριν ή κατά τη διάρκεια του καπνίσματος. Αλεύρια, σκόνες και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) ψαριών, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων.

  • - - - - 0305498010 80: Τόνοι κόκκινοι Ατλαντικού (Thunnus thynnus)
  • - - - - 0305498020 80: Ξιφίας (Xiphias gladius)
  • - - - - 0305498035 80: Τσιπούρες (Sparus aurata)
  • - - - - 0305498040 80: Σπαρίδες θάλασσας των ειδών Dentex dentex και Pagellus spp.
  • - - - - 0305498050 80: Λαβράκι (Dicentrarchus labrax)
  • - - - - 0305498060 80: Τόνοι κόκκινοι μεγαλόφθαλμοι (Thunnus obesus)
  • - - - - 0305498090 80: Άλλα