Άλλα / Άλλες / Ενώσεις ετεροκυκλικές μόνο με ετεροάτομο(-α) αζώτου.

Deutsch 2 Français 5 Nederlands 3

 • - - - - 2933698013 80: Metribuzin (ISO) (CAS RN 21087-64-9) καθαρότητας κατά βάρος 93 % και άνω
 • - - - - 2933698015 80: 2-Χλωρο-4,6-διμεθοξυ-1,3,5-τριαζίνη (CAS RN 3140-73-6)
 • - - - - 2933698017 80: Βενζογκουαναμίνη (CAS RN 91-76-9)
 • - - - - 2933698030 80: 1,3,5-Τρις[3-(διμεθυλαμινο)προπυλ]εξαϋδρο-1,3,5-τριαζίνη (CAS RN 15875-13-5)
 • - - - - 2933698040 80: Τροκλoσένιο νάτριο (INNM) (CAS RN 2893-78-9)
 • - - - - 2933698050 80: 1,3,5-Τρις(2,3-διβρωμοπροπυλο)-1,3,5-τριαζίνανο-2,4,6-τριόνη (CAS RN 52434-90-9)
 • - - - - 2933698055 80: Τερβουτρίνη (ISO) (CAS RN 886-50-0)
 • - - - - 2933698060 80: Κυανουρικό οξύ (CAS RN 108-80-5)
 • - - - - 2933698065 80: Τρινάτριο άλας της 1,3,5-τριαζινο-2,4,6(1H,3H,5H)-τριθειόνης (CAS RN 17766-26-6)
 • - - - - 2933698070 80: τριχλωροϊσοκυανουρικό οξύ, που αναφέρεται επίσης ως "συμκλοσένιο" με τη διεθνή ονομασία μη αποκλειστικής εκμεταλλεύσεως (ΙΝΝ)
 • - - - - 2933698075 80: Metamitrοn (ISO) (CAS RN 41394-05-2)
 • - - - - 2933698080 80: τρις(2-υδροξυαιθυλo)-1,3,5-τριαζινoτριόνη (CAS RN 839-90-7)
 • - - - - 2933698090 80: Άλλες