Άλλα / Υδραζίνη και υδροξυλαμίνη και τα ανόργανα άλατά τους. Άλλες ανόργανες βάσεις. Άλλα οξείδια, υδροξείδια και υπεροξείδια μετάλλων.

Deutsch 2

Προϊόν υπό τη μορφή λευκής σκόνης. Η χρήση…

Προϊόν υπό τη μορφή λευκής σκόνης. Η χρήση του είναι χημική-βιομηχανική (π.χ. για την εξουδετέρωση, αποθείωση, δέσμευση βαρέων μετάλλων, αποσκλήρυνση νερού κ.λπ.).

Το προϊόν συνίσταται από υδροξείδιο του ασβεστίου (90,1%), ανθρακικό ασβέστιο (9,2%) και οξείδιο του μαγνησίου (0,46%).

Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΣΕ ΣΚΟΝΗ