Παρασκευάσματα κατά της οξείδωσης.

  • - - - - 3812391010 80: 4,4'-ισοπροπυλιδενοδιφαινόλη C12-15 φωσφορώδης αλκοόλη που περιέχει κατά βάρος τουλάχιστον 1 % όχι όμως άνω του 3 % δισφαινόλη A (CAS RN 96152-48-6)
  • - - - - 3812391090 80: Άλλα