Γλυκυρριζίνη και γλυκυρριζικά / Άλλα.

  • - - - 2938903010 80: Γλυκυρριζικό αμμώνιο (CAS RN 53956-04-0)
  • - - - 2938903090 80: Άλλα