Άλλα / Άλλα χαρτιά και χαρτόνια, χωρίς επίχριση ή επάλειψη, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα που δεν έχουν υποστεί καμία άλλη κατεργασία εκτός από εκείνες που αναφέρονται στη σημείωση 3 του κεφαλαίου αυτού.

  • - - - 4805191000 80: Wellenstoff
  • - - - 4805199000 80: Άλλα