Άλλες φυγόκεντρες αντλίες / Αντλίες για υγρά, έστω και με μετρική διάταξη. Ανυψωτές υγρών.

 • - - 8413702100 10: Αντλίες βυθιζόμενες
 • - - - 8413702100 80: Μονοκυψελικές
 • - - - 8413702900 80: Πολυκυψελικές
 • - - 8413703000 80: Κυκλοφορητές κεντρικής θέρμανσης και θερμού νερού
 • - - 8413703500 10: Άλλες, με στόμιο αναπήδησης, με διάμετρο
 • - - - 8413703500 80 (4/0) : Που δεν υπερβαίνει τα 15|mm
 • - - - 8413704500 10: Που υπερβαίνει τα 15|mm
 • - - - - 8413704500 80 (2/0) : Αντλίες με τροχούς που φέρουν αγωγούς και αντλίες με πλάγιο αγωγό
 • - - - - 8413705100 10: Αντλίες με ακτινωτούς τροχούς
 • - - - - - 8413705100 20: Μονοκυψελικές
 • - - - - - - 8413705100 30: Απλής ροής
 • - - - - - - - 8413705100 80 (2/0) : Μονοκόμματες
 • - - - - - - - 8413705900 80 (2/0) : Άλλες
 • - - - - - - 8413706500 80 (2/0) : Πολλαπλών ροών
 • - - - - - 8413707500 80 (2/0) : Πολυκυψελικές
 • - - - - 8413708100 10: Άλλες φυγόκεντρες αντλίες
 • - - - - - 8413708100 80 (2/0) : Μονοκυψελικές
 • - - - - - 8413708900 80 (2/0) : Πολυκυψελικές