Άλλα / Χάλυβες ανοξείδωτοι σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές. Ημιτελή προϊόντα από ανοξείδωτους χάλυβες.

  • - - - 7218991100 10: Με εγκάρσια τομή τετράγωνη
  • - - - - 7218991100 80: Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση
  • - - - - 7218991900 80: Σφυρηλατημένα
  • - - - 7218992000 10: Άλλα
  • - - - - 7218992000 80: Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση
  • - - - - 7218998000 80: Σφυρηλατημένα