Άλλες / Πηκτικές ύλες, πηκτινικές και πηκτικές ενώσεις.

  • - - - 1302209011 10: Με περιεκτικότητα κατά βάρος σε πρόσθετα ζάχαρα κατώτερη του 5%
  • - - - - 1302209011 80: Πηκτικές ενώσεις
  • - - - - 1302209020 80: Άλλες
  • - - - 1302209061 10: Με περιεκτικότητα κατά βάρος σε πρόσθετα ζάχαρα ίση ή ανώτερη του 5%
  • - - - - 1302209061 20: που περιέχουν 65 % ή περισσότερο επί του καθαρού βάρους προσθήκη ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο ή τεύτλα των διακρίσεων 1701 91 έως 1701 99
  • - - - - - 1302209061 80: Πηκτικές ενώσεις
  • - - - - - 1302209069 80: Άλλες
  • - - - - 1302209091 10: Άλλες
  • - - - - - 1302209091 80: Πηκτικές ενώσεις
  • - - - - - 1302209099 80: Άλλες