Άλλα / Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα.

  • - - - 3102290010 80: Στερεά λιπάσματα με περιεκτικότητα σε νιτρικό αμμώνιο που υπερβαίνει το 80 % κατά βάρος
  • - - - 3102290090 80: Άλλα