Αιθυλική αλκοόλη και αποστάγματα μετουσιωμένα, οποιουδήποτε τίτλου.

Čeština 6 Dansk 1 Deutsch 7 English 4 Español 6 Eesti 1 Suomi 4 Français 24 Hrvatski 1 Nederlands 45 Polski 35 Română 2 Slovenčina 5 Svenska 7

  • - - 2207200012 10: Που λαμβάνονται από γεωργικά προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα I Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • - - - 2207200012 20: Αιθυλική αλκοόλη παραγόμενη από γεωργικά προϊόντα (τα οποία περιλαμβάνονται στο παράρτημα I της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης), εξαιρουμένων των προϊόντων με περιεκτικότητα σε νερό άνω του 0,3 % (m/m), μετρούμενη σύμφωνα με το πρότυπο EN 15376, καθώς και της αιθυλικής αλκοόλης που παράγεται από γεωργικά προϊόντα (τα οποία περιλαμβάνονται στο παράρτημα I της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και περιέχεται σε μείγματα με βενζίνη με περιεκτικότητα σε αιθυλική αλκοόλη άνω του 10 % (v/v)
  • - - - - 2207200012 80: που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο
  • - - - - 2207200017 80: που δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο
  • - - - 2207200019 80: Άλλη
  • - - 2207200090 80: Άλλα