Άλλα / Άλλες / Ενώσεις με αμινική ομάδα.

  • - - - - 2921199920 80: Αιθυλο(2-μεθυλαλλυλ)αμίνη|(CAS RN 18328-90-0)
  • - - - - 2921199930 80: Αλλυλαμίνη (CAS RN 107-11-9)
  • - - - - 2921199945 80: Υδροχλωρική 2-χλωρο-N-(2-χλωροαιθυλο)αιθαναμίνη (CAS|RN|821-48-7)
  • - - - - 2921199960 80: Τετράκις(αιθυλομεθυλαμινο)ζιρκόνιο (IV), (CAS RN|175923-04-3)
  • - - - - 2921199970 80: N,N-Διμεθυλοκτυλαμίνη- τριχλωριούχο βόριο(1:1) (CAS|RN|34762-90-8)
  • - - - - 2921199980 80: Ταυρίνη (CAS|RN|107-35-7), με προσθήκη 0,5|% διοξειδίου του πυριτίου ως αντισυσσωματωτικού μέσου (CAS|RN|112926-00-8)
  • - - - - 2921199990 80: Άλλες