Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα που δεν αναφέρονται στις προηγούμενες διακρίσεις.

Polski 1

  • - - 3102900010 80: Στερεά λιπάσματα με περιεκτικότητα σε νιτρικό αμμώνιο που υπερβαίνει το 80% κατά βάρος
  • - - 3102900090 80: Άλλα