Δέσμες από σύρματα για αναφλεκτήρες και άλλες δέσμες από σύρματα των τύπων που χρησιμοποιούνται στα μεταφορικά μέσα.

Čeština 4 Deutsch 61 English 39 Français 48 Nederlands 3 Polski 1 Slovenčina 24

  • - - 8544300010 80: Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - 8544300030 10: Άλλες
  • - - - 8544300030 80: Καλωδίωση για πολυμετρήσεις με τάση 5V ή μεγαλύτερη αλλά κατ' ανώτατο όριο 90 V, ικανή να μετρά μερικά ή όλα τα ακόλουθα μεγέθη: - ταχύτητα κίνησης κατ' ανώτατο όριο24 km/h - στροφές κινητήρα κατ' ανώτατο όριο4 500 σαλ - υδραυλική πίεση κατ' ανώτατο όριο 25 Mpa - μάζα κατ' ανώτατο όριο 50 τόνους για χρήση στην κατασκευή οχημάτων της κλάσης 8427
  • - - - 8544300035 80: Καλωδίωση: - με τάση λειτουργίας 12 V - περιτυλιγμένη με ταινία και καλυμμένη με πλαστικό περιελιγμένο περίβλημα, - τουλάχιστον 16κλωνη, με όλους τους ακροδέκτες γαλβανισμένους ή εφοδιασμένους με βύσματα, για χρήση στην κατασκευή οχημάτων παντός εδάφους ή επαγγελματικών οχημάτων εργασιών
  • - - - 8544300040 80: Καλωδίωση του συστήματος διεύθυνσης με τάση λειτουργίας 12 V, εφοδιασμένη με τεμάχια σύνδεσης και στις δύο πλευρές, με τουλάχιστον 3 πλαστικούς σφιγκτήρες αγκύρωσης για στερέωση στο κιβώτιο του συστήματος οδήγησης του μηχανοκίνητου οχήματος
  • - - - 8544300060 80: Τετρασύρματο καλώδιο σύνδεσης που περιέχει δύο θηλυκά βύσματα για την μετάδοση ψηφιακών σημάτων από συστήματα πλοήγησης και ακουστικά συστήματα σε υποδοχή USB, του τύπου που χρησιμοποιείται για την κατασκευή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 87
  • - - - 8544300070 80: Καλωδίωση για πολυμετρήσεις: - με τάση 5 V και άνω, το πολύ όμως 90 V, - ικανή να διαβιβάζει πληροφορίες για χρήση στην κατασκευή οχημάτων της κλάσης 8711
  • - - - 8544300085 80: Δισύρματο καλώδιο επέκτασης με δύο τεμάχια σύνδεσης, που περιέχει τουλάχιστον: - ελαστικό δακτύλιο στερέωσης, - μεταλλικό μάνδαλο συγκράτησης του είδους που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση αισθητήρων ταχύτητας οχήματος στην κατασκευή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 87
  • - - - 8544300089 80: Άλλο