Ορθογώνιας τομής που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση στις τέσσερις πλευρές.

  • - - - 7228201010 80: Που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση
  • - - - 7228201091 10: Άλλες
  • - - - - 7228201091 80: Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένες με άλλο μέταλλο
  • - - - - 7228201099 80: Άλλες