Σε ελαιόλαδο / Σαρδέλες, φρίσσες (sardinelles) και σαρδελόρεγκες.

  • - - - - - 1604131120 80: Του είδους Sardina pilchardus
  • - - - - - 1604131190 80: Άλλα