Ενώσεις του ευρωπίου, του γαδολινίου, του τερβίου, του δυσπροσίου, του ολμίου, του ερβίου, του θουλίου, του υττερβίου, του λουτεσίου ή του υττρίου.

  • - - - 2846902010 80: Ενώσεις του ευρωπίου
  • - - - 2846902015 80: Ενώσεις του γαδολινίου
  • - - - 2846902020 80: Ενώσεις του τερβίου
  • - - - 2846902025 80: Ενώσεις του δυσπροσίου
  • - - - 2846902030 80: Ενώσεις του ολμίου
  • - - - 2846902035 80: Ενώσεις του ερβίου
  • - - - 2846902040 80: Ενώσεις του θουλίου
  • - - - 2846902045 80: Ενώσεις του υττερβίου
  • - - - 2846902050 80: Ενώσεις του λουτεκίου
  • - - - 2846902055 80: Ενώσεις του υττρίου