Άλλα / Άλλες ενώσεις οργανοανόργανες.

Deutsch 1

  • - - - 2931392000 80: Διφθορίδιο του μεθυλοφωσφονοϋλίου (μεθυλοφωσφονικό διφθορίδιο)
  • - - - 2931393000 80: Διχλωρίδιο του μεθυλοφωσφονοϋλίου (μεθυλοφωσφονικό διχλωρίδιο)
  • - - - 2931395000 80: Ετιδρονικό οξύ (INN) (1-υδροξυαιθανο-1,1-διφωσφονικό οξύ) και τα άλατά του
  • - - - 2931396000 80: (Νιτριλομεθανοδιυλο)τρις(φωσφονικό οξύ), {αιθανο-1,2-διυλοδις [νιτριλοδις(μεθυλενο)]}τετράκις(φωσφονικό οξύ), [(δις{2-[δις (φωσφονομεθυλο)αμινο]αιθυλο}αμινο)μεθυλο]φωσφονικό οξύ, {εξανο-1,6-διυλοδις[νιτριλοδις(μεθυλενο)]}τετράκις(φωσφονικό οξύ), {[(2-υδροξυαιθυλο)ιμινο]δις(μεθυλενο)}δις(φωσφονικό οξύ), και [(δις{6-[δις(φωσφονομεθυλο)αμινο]εξυλ}αμινο)μεθυλο] φωσφονικό οξύ. Άλατα των προϊόντων αυτών
  • - - - 2931399000 80 (12/0) : Άλλες