Άλλα ζώα ζωντανά / ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ.

* Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 692/2014 του Συμβουλίου (ΕΕ L183, σ. 9) απαγορεύεται η εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμπορευμάτων καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης.
Η απαγόρευση δεν εφαρμόζεται όσον αφορά:
α) την εκτέλεση μέχρι την 26η Σεπτεμβρίου 2014 εμπορικών συμβάσεων που συνήφθησαν πριν από την 25η Ιουνίου 2014, ή παρεπόμενων συμβάσεων αναγκαίων για την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, η οντότητα ή ο οργανισμός που επιδιώκουν να εκτελέσουν τη σύμβαση έχουν κοινοποιήσει, τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες εκ των προτέρων, τη δραστηριότητα ή τη συναλλαγή στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένα·
β) τα εμπορεύματα, καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης, τα οποία έχουν τεθεί στη διάθεση των ουκρανικών αρχών προς εξέταση, για τα οποία έχει ελεγχθεί η συμμόρφωση με τους όρους απονομής καθεστώτος προτιμησιακής καταγωγής και για τα οποία έχει εκδοθεί πιστοποιητικό καταγωγής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 374/2014 ή σύμφωνα με τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας.

 • - 0106110000 10: Θηλαστικά
 • - - 0106110000 80: Πρωτεύοντα
 • - - 0106120000 80: Φάλαινες, δελφίνια και φώκαινες (θηλαστικά της τάξης των κητοειδών)· τριχεχίδες και αλλικορίδες (θηλαστικά της τάξης των σειρηνοειδών)· φώκιες, θαλάσσιοι λέοντες (ωταρίες) και θαλάσσιοι ίπποι (θηλαστικά της τάξης των πτερυγιοπόδων)
 • - - 0106130000 80: Καμήλες και άλλες καμηλίδες (Camelidae)
 • - - 0106140000 80 (2/0) : Κουνέλια και λαγοί
 • - - 0106190000 80: Άλλα
 • - 0106200000 80: Ερπετά (στα οποία περιλαμβάνονται και τα φίδια και οι θαλάσσιες χελώνες)
 • - 0106310000 10: Πτηνά
 • - - 0106310000 80: Αρπακτικά πτηνά
 • - - 0106320000 80: Ψιττακοειδή (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ψιττακοί, οι παπαγάλοι, οι αρά και οι κακατοέ)
 • - - 0106330000 80: Στρουθοκάμηλοι· πτηνά emu (Dromaius novaehollandiae)
 • - - 0106390000 80 (2/0) : Άλλα
 • - 0106410000 10: Έντομα
 • - - 0106410000 80: Μέλισσες
 • - - 0106490000 80: Άλλα
 • - 0106900000 80: Άλλα