Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα.

  • - - 3102101000 80: Ουρία με περιεκτικότητα σε άζωτο ανώτερη του 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση
  • - - 3102109000 80: Άλλη