Λαμπτήρες ατμών υδραργύρου ή νατρίου, λαμπτήρες μετάλλων αλογονιδίων.