Λιπάσματα ζωικής ή φυτικής προέλευσης, έστω και αναμειγμένα μεταξύ τους ή χημικώς επεξεργασμένα. Λιπάσματα που προκύπτουν από ανάμειξη ή χημική επεξεργασία προϊόντων ζωικής ή φυτικής προέλευσης.

Čeština 1 Deutsch 9 English 7 Español 6 Français 13 Italiano 4 Lietuvių 1 Latviešu 1 Nederlands 22 Polski 2 Svenska 1

* Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 692/2014 του Συμβουλίου (ΕΕ L183, σ. 9) απαγορεύεται η εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμπορευμάτων καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης.
Η απαγόρευση δεν εφαρμόζεται όσον αφορά:
α) την εκτέλεση μέχρι την 26η Σεπτεμβρίου 2014 εμπορικών συμβάσεων που συνήφθησαν πριν από την 25η Ιουνίου 2014, ή παρεπόμενων συμβάσεων αναγκαίων για την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, η οντότητα ή ο οργανισμός που επιδιώκουν να εκτελέσουν τη σύμβαση έχουν κοινοποιήσει, τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες εκ των προτέρων, τη δραστηριότητα ή τη συναλλαγή στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένα·
β) τα εμπορεύματα, καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης, τα οποία έχουν τεθεί στη διάθεση των ουκρανικών αρχών προς εξέταση, για τα οποία έχει ελεγχθεί η συμμόρφωση με τους όρους απονομής καθεστώτος προτιμησιακής καταγωγής και για τα οποία έχει εκδοθεί πιστοποιητικό καταγωγής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 374/2014 ή σύμφωνα με τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας.

Οργανό – βιολογικό λίπασμα το οποίο παρασκευάζεται…

Οργανό – βιολογικό λίπασμα το οποίο παρασκευάζεται με ζύμωση οργανικών φυτικών πρώτων υλών μαζί με υπόστρωμα βακτηρίων.

Περιέχει οργανικές και ανόργανες μορφές Αζώτου(Ν), Φωσφόρου(Ρ) και Καλλίου (Κ), καθώς και ιχνοστοιχεία όπως Μαγνήσιο, Σίδηρο, Μαγγάνιο, Χαλκό, Κοβάλτιο κ.α.

Τα στοιχεία αυτά δεν είναι χημικά πρόσθετα αλλά υφίστανται ως εκ της φύσης του ίδιου του υλικού.

Έχει όψη και υφή χώματος και συσκευάζεται σε σακούλια των 40L. Εφαρμόζεται κατά ή πριν την μεταφύτευση και κατά την προετοιμασία του εδάφους για φύτευση ή σπορά.

Ενσωματώνεται στο χώμα σε ορισμένη ποσότητα ανά τετραγωνικό εδάφους.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΚΑΛΙΟ ΑΖΩΤΟ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ