Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις / Άλλα.

  • - - - - 8538909110 80: Που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
  • - - - - 8538909120 10: Άλλα
  • - - - - - 8538909120 80: Εσωτερική κεραία για σύστημα ασφάλισης των θυρών αυτοκινήτου, που περιλαμβάνει: - κεραία σε πλαστικό περίβλημα, - συνδετικό καλώδιο με βύσμα, - τουλάχιστον δύο βάσεις στερέωσης - ενδεχομένως και πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος (PCB) που περιλαμβάνει ολοκληρωμένα κυκλώματα, διόδους και κρυσταλλολυχνίες του είδους που προορίζεται για την κατασκευή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 8703 της ΣΟ
  • - - - - - 8538909189 80: Άλλα