Συσκευές μαγνητοηλεκτρικές. Συσκευές δυναμομαγνητοηλεκτρικές. Μαγνητικοί σφόνδυλοι.

  • - - 8511200010 80: Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - 8511200090 80: Άλλοι