ΜΕΤΑΞΙ.

* Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 692/2014 του Συμβουλίου (ΕΕ L183, σ. 9) απαγορεύεται η εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμπορευμάτων καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης.
Η απαγόρευση δεν εφαρμόζεται όσον αφορά:
α) την εκτέλεση μέχρι την 26η Σεπτεμβρίου 2014 εμπορικών συμβάσεων που συνήφθησαν πριν από την 25η Ιουνίου 2014, ή παρεπόμενων συμβάσεων αναγκαίων για την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, η οντότητα ή ο οργανισμός που επιδιώκουν να εκτελέσουν τη σύμβαση έχουν κοινοποιήσει, τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες εκ των προτέρων, τη δραστηριότητα ή τη συναλλαγή στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένα·
β) τα εμπορεύματα, καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης, τα οποία έχουν τεθεί στη διάθεση των ουκρανικών αρχών προς εξέταση, για τα οποία έχει ελεγχθεί η συμμόρφωση με τους όρους απονομής καθεστώτος προτιμησιακής καταγωγής και για τα οποία έχει εκδοθεί πιστοποιητικό καταγωγής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 374/2014 ή σύμφωνα με τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας.

  • 5001000000 80: Κουκούλια από μεταξοσκώληκες κατάλληλα για ξετύλιγμα των ινών τους
  • 5002000000 80: Μετάξι ωμό (ακατέργαστο), όχι στριμμένο
  • 5003000000 80 (2/0) : Απορρίμματα από μετάξι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα κουκούλια τα ακατάλληλα για ξετύλιγμα των ινών τους, τα απορρίμματα νημάτων και τα ξεφτίδια)
  • 5004000000 80 (2/0) : Νήματα από μετάξι (άλλα από τα νήματα από απορρίμματα από μετάξι), μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση
  • 5005000000 80 (2/0) : Νήματα από απορρίμματα από μετάξι, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση
  • 5006000000 80 (2/0) : Νήματα από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση. Τρίχες αλιείας (μεσσηνέζες)
  • 5007000000 80 (3/0) : Υφάσματα από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι