Μηχανές και συσκευές βοηθητικές των μηχανών των κλάσεων 8444, 8445, 8446 ή 8447 (π.χ. ρατιέρες, μηχανικές διατάξεις Jacquard, διακοπής του υφαδιού και του στημονιού, μηχανισμοί αλλαγής σαϊτών). Τεμάχια ξεχωριστά και εξαρτήματα που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές της κλάσης αυτής ή των κλάσεων 8444, 8445, 8446 ή 8447 (π.χ. αξονίσκοι, πτερύγια, επενδύσεις λαναριών, χτένια, βέργες, φιλιέρες, σαΐτες, μιτάρια και πλαίσια αυτών, βελόνες, πλατίνες, άγκιστρα).

* Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 692/2014 του Συμβουλίου (ΕΕ L183, σ. 9) απαγορεύεται η εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμπορευμάτων καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης.
Η απαγόρευση δεν εφαρμόζεται όσον αφορά:
α) την εκτέλεση μέχρι την 26η Σεπτεμβρίου 2014 εμπορικών συμβάσεων που συνήφθησαν πριν από την 25η Ιουνίου 2014, ή παρεπόμενων συμβάσεων αναγκαίων για την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, η οντότητα ή ο οργανισμός που επιδιώκουν να εκτελέσουν τη σύμβαση έχουν κοινοποιήσει, τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες εκ των προτέρων, τη δραστηριότητα ή τη συναλλαγή στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένα·
β) τα εμπορεύματα, καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης, τα οποία έχουν τεθεί στη διάθεση των ουκρανικών αρχών προς εξέταση, για τα οποία έχει ελεγχθεί η συμμόρφωση με τους όρους απονομής καθεστώτος προτιμησιακής καταγωγής και για τα οποία έχει εκδοθεί πιστοποιητικό καταγωγής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 374/2014 ή σύμφωνα με τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας.

* Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ 1351/2014 (ΕΕ L365, σ. 46), η εξαγωγή των εμπορευμάτων και τεχνολογιών που είναι κατάλληλα προς χρήση στους τομείς των μεταφορών, τηλεπικοινωνιών, ενέργειας, αναζήτησης, έρευνας και στην παραγωγή πετρελαίου, φυσικού αερίου και ορυκτών πόρων απαγορεύεται:
(α) σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό στην Κριμαία ή τη Σεβαστούπολη, ή
(β) για χρήση στην Κριμαία ή τη Σεβαστούπολη.
Οι απαγορεύσεις δεν θίγουν την εκτέλεση έως τις 21 Μαρτίου 2015 υποχρέωσης που απορρέει από σύμβαση η οποία έχει συναφθεί πριν από τις 20 Δεκεμβρίου 2014 ή από συμπληρωματικές συμβάσεις που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων, υπό την προϋπόθεση ότι η αρμόδια αρχή έχει ενημερωθεί τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
Όταν σχετίζονται με τη χρήση στην Κριμαία ή Σεβαστούπολη, οι απαγορεύσεις δεν ισχύουν όταν δεν δύναται ευλόγως να διαπιστωθεί ότι τα αγαθά και η τεχνολογία, ή οι υπηρεσίες, πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στην Κριμαία ή την Σεβαστούπολη.

 • - 8448110000 10: Μηχανές και συσκευές βοηθητικές των μηχανών των κλάσεων 8444, 8445, 8446 ή 8447
 • - - 8448110000 80: Ρατιέρες (μηχανισμοί ύφανσης) και μηχανικές διατάξεις Jacquard. Μηχανισμοί για τον περιορισμό, τη διάτρηση και την αντιγραφή των χαρτονιών. Μηχανές για το θηλύκωμα των χαρτονιών μετά τη διάτρηση
 • - - 8448190000 80: Άλλες
 • - 8448200000 80: Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της κλάσης 8444 ή των βοηθητικών μηχανών ή συσκευών τους
 • - 8448310000 10: Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της κλάσης 8445 ή των βοηθητικών μηχανών ή συσκευών τους
 • - - 8448310000 80: Επενδύσεις λαναριών
 • - - 8448320000 80: Μηχανών για την προπαρασκευή των υφαντικών υλών, άλλα από τις επενδύσεις λαναριών
 • - - 8448330000 80: Αξονίσκοι και τα πτερύγιά τους, δακτύλιοι και δρομείς
 • - - 8448390000 80: Άλλα
 • - 8448420000 10: Μέρη και εξαρτήματα των αργαλειών για ύφανση ή των βοηθητικών μηχανών ή συσκευών τους
 • - - 8448420000 80: Χτένια, μιτάρια και πλαίσια μιταριών
 • - - 8448490000 80: Άλλα
 • - 8448510000 10: Μέρη και εξαρτήματα των αργαλειών, μηχανών ή συσκευών της κλάσης 8447 ή των βοηθητικών μηχανών ή συσκευών τους
 • - - 8448510000 80 (2/0) : Πλατίνες, βελόνες και άλλα είδη που συμμετέχουν στο σχηματισμό των βρόχων
 • - - 8448590000 80: Άλλα