Σε υγρή μορφή σε 20 °C / Άλλα.

 • - - - - - - - 3824999210 10: Μείγματος μείγματος με περιεκτικότητα κατά βάρος πάνω από 20 % παραφινικών πετρελαίων από σύνθεση ή/και υδρογονοκατεργασία, μη ορυκτής προέλευσης
 • - - - - - - - - 3824999210 80: Που αποστέλλονται από τον Καναδά
 • - - - - - - - - 3824999212 80: Άλλα
 • - - - - - - - 3824999220 80: Μείγματα με περιεκτικότητα κατά βάρος το πολύ 20 % σε παραφινικά πετρέλαια από σύνθεση ή/και υδρογονοκατεργασία, μη ορυκτής προέλευσης
 • - - - - - - - 3824999223 80: Σύμπλοκα βουτυλοφωσφορικού τιτανίου(IV) (CAS RN 109037-78-7), διαλυμένα σε αιθανόλη και προπαν-2-όλη
 • - - - - - - - 3824999225 80: Παρασκεύασμα με κατά βάρος περιεκτικότητα: - 25 % έως και 50 % σε ανθρακικό διαιθύλιο (CAS RN 105-58-8), - 25 % έως και 50 % σε ανθρακικό αιθυλένιο (CAS RN 96-49-1), - 10 % έως και 20 % σε εξαφθοροφωσφορικό λίθιο (CAS RN 21324-40-3), - 5 % έως και 10 % σε ανθρακικό αιθυλομεθύλιο (CAS RN 623-53-0), - 1 % έως και 2 % σε ανθρακικό βινυλένιο (CAS RN 872-36-6), - 1 % έως και 2 % σε 4-φθορο-1,3-διοξολαν-2-όνη (CAS RN 114435-02-8) - το πολύ 1 % σε 1,5,2,4-διοξαδιθειανο 2,2,4,4-τετραοξείδιο (CAS RN 99591-74-9)
 • - - - - - - - 3824999226 80: Παρασκεύασμα με κατά βάρος περιεκτικότητα: - 60 % έως και 75 % διαλύτη νάφθας (πετρελαίου), βαρέα αρωματικά (CAS RN 64742-94-5) - 15 % έως και 25 % 4-(4-νιτροφαινυλαζω)-2,6-δι-δευτ-βουτυλο-φαινόλη (CAS RN 111850-24-9), και - 10 % έως και 15 % 2-δευτ-βουτυλοφαινόλη (CAS RN 89-72-5)
 • - - - - - - - 3824999227 80: 4-μεθοξυ-3-(3-μορφολιν-4-υλ-προποξυ)-βενζονιτρίλιο (CAS RN 675126-28-0) σε οργανικό διαλύτη
 • - - - - - - - 3824999228 80: Υδατικό διάλυμα με κατά βάρος περιεκτικότητα - 10 % και άνω, το πολύ όμως 42 % σε 2-(3-χλωρο-5-(τριφθορομεθυλο)πυριδινο-2-υλ)αιθαναμίνη (CAS RN 658066-44-5) - 10 % και άνω, το πολύ όμως 25 % σε θειικό οξύ (CAS RN 7664-93-9) και - 0,5 % και άνω, το πολύ όμως 2,9 % σε μεθανόλη (CAS RN 67-56-1)
 • - - - - - - - 3824999229 80: Παρασκεύασμα με κατά βάρος περιεκτικότητα: - 85 % έως και 99 % σε αιθέρα ακρυλικού βουτυλο-2-κυανο-3-(4-υδροξυ-3-μεθοξυφαινυλίου) με πολυαιθυλενογλυκόλη, και - 1 % έως και 15 % σε τριελαϊκή πολυοξυαιθυλενο (20) σορβιτάνη
 • - - - - - - - 3824999230 80: Υδατικό διάλυμα μυρμηκικού καισίου και μυρμηκικού καλίου κατά βάρος περιεκτικότητας: - 1 % έως και 84 % σε μυρμηκικό καίσιο (CAS RN 3495-36-1) - 1 % έως και 76 % σε μυρμηκικό κάλιο (CAS RN 590-24-1) και - έστω και περιεκτικότητας έως και 9 % σε πρόσθετα
 • - - - - - - - 3824999232 80: Μείγμα ισομερών διβινυλοβενζολίου και ισομερών αιθυλοβινυλοβενζολίου, με κατά βάρος περιεκτικότητα σε διβινυλοβενζόλιο τουλάχιστον 56 %, χωρίς όμως να υπερβαίνει το 85 % (CAS RN 1321-74-0)
 • - - - - - - - 3824999233 80: Παρασκευάσματα αντιδιαβρωτικά που αποτελούνται από άλατα δινονυλναφθαλενοσουλφονικού οξέος: - σε υπόθεμα ορυκτού κεριού, χημικώς τροποποιημένα ή μη, ή - με μορφή διαλύματος σε οργανικούς διαλύτες
 • - - - - - - - 3824999234 80: Ολιγομερές τετραφθοροαιθυλενίου, με ένα ιωδοαιθύλιο ως τελική ομάδα
 • - - - - - - - 3824999235 80: Παρασκευάσματα με κατά βάρος περιεκτικότητα σε 1,3:2,4-δις-O-(4-μεθυλο-βενζυλιδενο)-D-γλυκιτόλη τουλάχιστον 92 %, χωρίς όμως να υπερβαίνει το 96,5 %, τα οποία περιέχουν επίσης παράγωγα καρβοξυλικού οξέος και ένα θειικό αλκύλιο
 • - - - - - - - 3824999236 80: Φαινολικό φωσφονικό ασβέστιο, διαλυμένο σε ορυκτέλαιο
 • - - - - - - - 3824999237 80: Μείγμα οξικών εστέρων 3-βουτυλενοδιόλης-1,2 με κατά βάρος περιεκτικότητα 65 % ή μεγαλύτερη, χωρίς όμως να υπερβαίνει το 90 %
 • - - - - - - - 3824999239 80: Παρασκευάσματα με κατά βάρος περιεκτικότητα σε 1,3:2,4-δις-O-βενζυλιδενο-D-γλυκιτόλη τουλάχιστον 47 %
 • - - - - - - - 3824999240 80: Διάλυμα 2-χλωρο-5-(χλωρομεθυλο)-πυριδίνης (CAS RN 70258-18-3) σε οργανικό διαλύτη
 • - - - - - - - 3824999242 80: Παρασκεύασμα τετραϋδρο-α-(1-ναφθυλομεθυλο)φουρανο-2-προπιονικού οξέος (CASRN25379-26-4) σε τολουόλιο
 • - - - - - - - 3824999245 80: Παρασκεύασμα που αποτελείται κυρίως από γ-βουτυρολακτόνη και τεταρτοταγούς αμμωνίου άλατα, που προορίζονται για την παρασκευή ηλεκτρολυτικών πυκνωτών
 • - - - - - - - 3824999246 80: Διαιθυλομεθοξυβοράνιο (CAS RN 7397-46-8), υπό μορφήν διαλύματος σε τετραϋδροφουράνιο
 • - - - - - - - 3824999247 80: Παρασκεύασμα που περιέχει: - τριοκτυλοφωσφινοξείδιο (CAS RN78-50-2), - διοκτυλεξυλοφωσφινοξείδιο (CAS RN31160-66-4), - οκτυλοδιεξυλοφωσφινοξείδιο(CAS RN31160-64-2) και - τριεξυλοφωσφινοξείδιο(CAS RN 3084-48-8)
 • - - - - - - - 3824999249 80: Παρασκεύασμα από αιθοξυλική 2,5,8,11-τετραμεθυλο-δωδεκιν-6-οδιόλη-5,8 (CAS RN 169117-72-0)
 • - - - - - - - 3824999250 80: Παρασκεύασμα από ανθρακικό αλκύλιο, που περιέχει επίσης απορροφητή υπεριώδους ακτινοβολίας και χρησιμοποιείται στην κατασκευή φακών για γυαλιά
 • - - - - - - - 3824999251 80: Μείγμα που περιέχει κατά βάρος 40 % ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 50 % μεθακρυλικό 2-υδροξυαιθύλιο και 40 % ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 50 % εστέρων της γλυκερίνης ή βορικό οξύ
 • - - - - - - - 3824999253 80: Παρασκευάσματα που αποτελούνται κυρίως από αιθυλένιογλυκόλη και: - είτε διαιθυλένιογλυκόλη, δωδεκανοδιοικό οξύ και αμμωνία, - είτε N,N-διμεθυλφορμαμίδιο, - είτε γ-βουτυρολακτόνη, - είτε οξείδιο του πυρίτιου, - είτε αζελαϊκό υδρογόνο αμμωνίου, - είτε αζελαϊκό υδρογόνο αμμωνίου και οξείδιο του πυρίτιου, - είτε δωδεκανοδιοικό οξύ, αμμωνία και οξείδιο του πυρίτιου, που προορίζεται για την παρασκευή ηλεκτρολυτικών πυκνωτών
 • - - - - - - - 3824999254 80: Δις[(9-οξο-9H-θειοξανθεν-1-υλοξυ)οξική] πολυ(τετραμεθυλενογλυκόλη) με μέσο μήκος πολυμερικής αλυσίδας μικρότερο από 5 μονομερείς μονάδες (CAS RN 813452-37-8)
 • - - - - - - - 3824999255 80: Πρόσθετα για χρώματα και επιχρίσματα, τα οποία περιέχουν: - μείγμα εστέρων του φωσφορικού οξέος, λαμβανόμενο από την αντίδραση φωσφορικού ανυδρίτη με 4-(1,1-διμεθυλοπροπυλο)φαινόλη και  συμπολυμερή στυρολίου-αλλυλικής αλκοόλης (CASRN84605-27-6), και - ισοβουτυλική αλκοόλη σε κατά βάρος αναλογία τουλάχιστον 30 %, όχι όμως άνω του 35 %
 • - - - - - - - 3824999256 80: Δις[(2-βενζοϋλοφαινοξυ)οξική] πολυ(τετραμεθυλενογλυκόλη) με μέσο μήκος πολυμερικής αλυσίδας μικρότερο από 5 μονομερείς μονάδες
 • - - - - - - - 3824999257 80: Δις(π-διμεθυλ)αμινοβενζοϊκή πολυ(αιθυλενογλυκόλη) με μέσο μήκος πολυμερικής αλυσίδας μικρότερο από 5 μονομερείς μονάδες
 • - - - - - - - 3824999258 80: 2-Υδροξυβενζονιτρίλιο, με μορφή διαλύματος σε N,N-διμεθυλοφορμαμίδιο, που περιέχει, κατά βάρος, 45 % ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 55 % 2-υδροξυβενζονιτρίλιο
 • - - - - - - - 3824999259 80: Τριτοταγές-βουτανολικό κάλιο (CAS RN 865-47-4), υπό μορφήν διαλύματος σε τετραϋδροφουράνιο
 • - - - - - - - 3824999260 80: N2-[1-(S)-Αιθοξυκαρβονυλο-3-φαινυλοπροπυλο]-N6-τριφθοροακετυλο-L-λυσυλο-N2-καρβοξυλικός ανυδρίτης σε διάλυμα διχλωρομεθανίου 37 %
 • - - - - - - - 3824999261 80: 3',4',5'-Τριφθοροδιφαινυλαμίνη-2, σε μορφή διαλύματος σε τολουόλιο με κατά βάρος περιεκτικότητα σε 3',4',5'-τριφθοροδιφαινυλαμίνη-2 τουλάχιστον 80 %, χωρίς όμως να υπερβαίνει το 90 %
 • - - - - - - - 3824999263 80: Πολυμερές αποτελούμενο από πολυσυμπύκνωμα φορμαλδεΰδης και ναφθαλινοδιόλης, χημικώς τροποποιημένο μέσω αντίδρασης με αλογοναλκίνια,διάλυμένοσε οξικό μεθυλαιθέρα προπυλενογλυκόλης
 • - - - - - - - 3824999264 80: Παρασκεύασμα με κατά βάρος περιεκτικότητα σε: - 1,2,3-τριδεσοξυ-4,6:5,7-δις-O-[(4-προπυλοφαινυλο)μεθυλενο]-εννεϊτόλη 89 % και άνω, το πολύ όμως 98,9 % - χρωστικές ύλες 0,1 % και άνω, το πολύ όμως 1 % - φθοροπολυμερή 1 % και άνω, το πολύ όμως 10 %
 • - - - - - - - 3824999265 80: Μείγμα πρωτογενών τερτ-αλκυλοαμινών
 • - - - - - - - 3824999266 10: Αιθυλική αλκοόλη παραγόμενη από γεωργικά προϊόντα (τα οποία περιλαμβάνονται στο παράρτημα I της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης), μετουσιωμένη ή μη, εξαιρουμένων των προϊόντων με περιεκτικότητα σε νερό άνω του 0,3 % (m/m), μετρούμενη σύμφωνα με το πρότυπο EN 15376, καθώς και της αιθυλικής αλκοόλης που παράγεται από γεωργικά προϊόντα (τα οποία περιλαμβάνονται στο παράρτημα I της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και περιέχεται σε μείγματα με βενζίνη με περιεκτικότητα σε αιθυλική αλκοόλη άνω του 10 % (v/v)
 • - - - - - - - - 3824999266 80: που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο
 • - - - - - - - - 3824999267 80: που δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο
 • - - - - - - - 3824999268 80: Παρασκεύασμα κατά βάρος περιεκτικότητας: - 20 % (±1 %) σε ((3- (δευτ.-βουτυλο) - 4-(δεκυλοξυ)φαινυλ)μεθανετριυλ) τριβενζόλιο (CAS RN 1404190-37-9), διαλελυμένων σε: - 10 %(±5 %) 2-δευτ.-βουτυλοφαινόλη (CAS RN 89-72-5), - 64 % (± 7 %) διαλύτη νάφθας (πετρελαίου), βαρέα αρωματικά (CAS RN 64742-94-5) και - 6 % (±1,0 %) ναφθαλίνη (CAS RN 91-20-3)
 • - - - - - - - 3824999269 80: Παρασκεύασμα με κατά βάρος περιεκτικότητα: - 80 % και άνω, το πολύ όμως 92 % σε δις(διφαινυλοφωσφορική) δισφαινόλη A (CAS RN 5945-33-5) - 7 % και άνω, το πολύ όμως 20 % σε ολιγομερή δις(διφαινυλοφωσφορικής) δισφαινόλης A και - το πολύ 1 % σε φωσφορικό τριφαινύλιο (CAS RN 115-86-6)
 • - - - - - - - 3824999270 80: Μίγμα 80 % (± 10 %) 1-[2-(2-αμινοβουτοξυ)αιθοξυ]βουτ-2-υλαμίνης και 20 %(± 10 %) 1-({[2-(2-αμινοβουτοξυ)αιθοξυ]μεθυλο}προποξυ)βουτ-2-υλαμίνης
 • - - - - - - - 3824999271 80: Μείγματα με κατά βάρος περιεκτικότητα: — 60 % έως και 90 % σε 2-χλωροπροπένιο (CAS RN 557-98-2), — 8 % έως και 14 % σε (Z)-1-χλωροπροπένιο (CAS RN 16136-84-8), — 5 % έως και 23 % σε 2-χλωροπροπάνιο (CAS RN 75-29-6), — έως και 6 % σε 3-χλωροπροπένιο (CAS RN 107-05-1), — έως και 1 % σε αιθυλοχλωρίδιο (CAS RN 75-00-3)
 • - - - - - - - 3824999272 80: ΠαράγωγαN-(2-φαινυλαιθυλο)-1,3-βενζολοδιμεθαναμίνης(CAS RN 404362-22-7)
 • - - - - - - - 3824999273 80: α-(2,4,6-Τριβρωμοφαινυλο)-ω-(2,4,6-τριβρωμοφαινοξυ)πολυ[οξυ(2,6-διβρωμο-1,4-φαινυλοένιο)ισοπροπυλιδένιο(3,5-διβρωμο-1,4-φαινυλοένιο)οξυκαρβονυλο]
 • - - - - - - - 3824999274 80: Εστέρες πολυακόρεστων λιπαρών οξέων C6-24 και C16-18 με σακχαρόζη (πολυσογιακή σακχαρόζη) (CAS RN 93571-82-5)
 • - - - - - - - 3824999275 80: Υδατικό διάλυμα πολυμερών και αμμωνίας, με περιεκτικότητα: - σε αμμωνία (CASRN1336-21-6) τουλάχιστον 0,1 %, όχι όμως άνω του 0,5 % κατά βάρος, και - σε πολυκαρβοξυλικά πολυμερή (γραμμικά πολυμερή του ακρυλικού οξέος) τουλάχιστον 0,3 %, όχι όμως άνω του 10 % κατά βάρος
 • - - - - - - - 3824999276 80: Παρασκεύασμα που περιέχει: - (S)-α-υδροξυ-3-φαινοξυ-βενζολοακετονιτρίλιο (CAS RN 61826-76-4) τουλάχιστον 74 %, όχι όμως άνω του 90 %, κατά βάρος και - τολουόλιο (CAS RN 108-88-3) τουλάχιστον 10 %, όχι όμως άνω του 26 %, κατά βάρος
 • - - - - - - - 3824999277 80: Παρασκεύασμα με κατά βάρος περιεκτικότητα σε: - τουλάχιστον 55%, όχι όμως άνω του 78% σε γλουταρικό διμεθύλιο - τουλάχιστον 10%, όχι όμως άνω του 30% σε αδιπικό διμεθύλιο και - όχι άνω του 35% σε ηλεκτρικό διμεθύλιο
 • - - - - - - - 3824999278 80: Παρασκευάσματα περιεκτικότητας κατά βάρος τουλάχιστον 10 %, αλλά όχι μεγαλύτερης από 20 % σε φθοροφωσφορικό λίθιο ή τουλάχιστον 5 %, αλλά όχι μεγαλύτερης από 10 % σε υπερχλωρικό λίθιο σε μίγματα οργανικών διαλυτών
 • - - - - - - - 3824999280 80: Σύμπλοκα τιτανίου-διαιθυλενογλυκόλης-προπυλενογλυκόλης-τριαιθανολαμίνης (CAS RN 68784-48-5) σε μορφή διαλύματος σε διαιθυλενογλυκόλη (CAS RN 111-46-6)
 • - - - - - - - 3824999281 80: Παρασκεύασμα αποτελούμενο από: - χηλικά σύμπλοκα αργιλίου με δις-αιθοξυλιωμένο ακετοξικό αιθύλιο, σε αναλογία 50 % (±2 %) κατά βάρος, - σε διαλύτη τυπογραφικών μελανών (ελαφριά παραφίνη), με σημείο βρασμού τουλάχιστον 160 °C, το πολύ όμως 180 °C
 • - - - - - - - 3824999282 80: Διάλυμα τερτ-βουτυλοχλωροδιμεθυλοσιλανίου (CAS RN 18162-48-6) σε τολουόλιο
 • - - - - - - - 3824999284 80: Παρασκεύασμα που αποτελείται, κατά βάρος, από 83 % ή περισσότερο 3α,4,7,7α-τετραϋδρο-4,7-μεθανοϊνδένιο (δικυκλοπενταδιένιο), συνθετικό καουτσούκ, που περιέχουν, κατά βάρος, ή μη 7 % ή περισσοτερο τρικυκλοπενταδιένιο, και: - είτε μια αργιλο-αλκυλική ένωση, - είτε ένα οργανικό σύμπλοκο του βολφραμίου - είτε ένα οργανικό σύμπλοκο του μολυβδαίνιο
 • - - - - - - - 3824999285 80: Μείγμα δις[3-(τριαιθοξυσιλυλο)προπυλο]σουλφιδίων (CAS RN 211519-85-6)
 • - - - - - - - 3824999287 80: Ακετοφαινόνη (CAS RN 98-86-2), καθαρότητας 60 % και άνω, το πολύ όμως 90 %
 • - - - - - - - 3824999288 80: 2,4,7,9-Τετραμεθυλδεκ-5-υν-4,7-διόλη, υδροξυαιθυλοποιημένη
 • - - - - - - - 3824999289 80: Μείγμα τριτοταγών αλκυλοδιμεθυλαμινών, με κατά βάρος περιεκτικότητα: — 60 % έως και 80 % σε δοδεκυλοδιμεθυλαμίνη (CAS RN 112-18-5), και — 20 % έως και 30 % σε διμεθυλ(τετραδεκυλ)αμίνη (CAS RN 112-75-4)
 • - - - - - - - 3824999299 80: Άλλα