Υφάσματα από νήματα από τεχνητές ίνες συνεχείς, στα οποία περιλαμβάνονται και τα υφάσματα που κατασκευάζονται από προϊόντα της κλάσης 5405.

* Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 692/2014 του Συμβουλίου (ΕΕ L183, σ. 9) απαγορεύεται η εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμπορευμάτων καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης.
Η απαγόρευση δεν εφαρμόζεται όσον αφορά:
α) την εκτέλεση μέχρι την 26η Σεπτεμβρίου 2014 εμπορικών συμβάσεων που συνήφθησαν πριν από την 25η Ιουνίου 2014, ή παρεπόμενων συμβάσεων αναγκαίων για την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, η οντότητα ή ο οργανισμός που επιδιώκουν να εκτελέσουν τη σύμβαση έχουν κοινοποιήσει, τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες εκ των προτέρων, τη δραστηριότητα ή τη συναλλαγή στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένα·
β) τα εμπορεύματα, καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης, τα οποία έχουν τεθεί στη διάθεση των ουκρανικών αρχών προς εξέταση, για τα οποία έχει ελεγχθεί η συμμόρφωση με τους όρους απονομής καθεστώτος προτιμησιακής καταγωγής και για τα οποία έχει εκδοθεί πιστοποιητικό καταγωγής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 374/2014 ή σύμφωνα με τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας.

 • - 5408100000 80: Υφάσματα που κατασκευάζονται από νήματα μεγάλης αντοχής από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης
 • - 5408210000 10: Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος ίνες συνεχείς ή λουρίδες, ή παρόμοιες μορφές, τεχνητές
 • - - 5408210000 80: Αλεύκαστα ή λευκασμένα
 • - - 5408220000 80 (2/0) : Βαμμένα
 • - - 5408230000 80: Από νήματα διαφόρων χρωμάτων
 • - - 5408240000 80: Τυπωτά
 • - 5408310000 10: Άλλα υφάσματα
 • - - 5408310000 80: Αλεύκαστα ή λευκασμένα
 • - - 5408320000 80 (2/0) : Βαμμένα
 • - - 5408330000 80: Από νήματα διαφόρων χρωμάτων
 • - - 5408340000 80: Τυπωτά