Άλλα / Θειοενώσεις οργανικές / ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ.

Български 1 Čeština 4 Deutsch 17 English 44 Français 3 Italiano 2 Nederlands 4 Português 1 Slovenščina 1

 • - - - 2930909810 80: 2,3-Δις((2-μερκαπταιθυλο)θειο)-προπανοθειόλη-1 (CAS RN 131538-00-6)
 • - - - 2930909813 80: Μερκαπταμίνη, υδροχλωρικό (CAS RN 156-57-0)
 • - - - 2930909814 80: 4-(Μεθυλοθειο)βενζαλδεΰδη (CAS RN 3446-89-7)
 • - - - 2930909815 80: Εθοπρόφος (ISO) (CAS RN 13194-48-4)
 • - - - 2930909816 80: 3-(Διμεθοξυμεθυλοσιλάνιο)-1-προπανοθειόλη (CAS RN 31001-77-1)
 • - - - 2930909817 80: Όξινοθειικό2-(3-αμινοφαινυλοσουλφονυλ)αιθύλιο (CAS RN 2494-88-4)
 • - - - 2930909819 80: N-(2-Μεθυλοσουλφινυλ- 1,1-διμεθυλ-αιθυλο)-N'-{2-μεθυλο-4-[1,2,2,2-τετραφθορο-1-(τριφθορομεθυλ)αιθυλο]φαινυλο}φθαλαμίδιο (CAS RN 371771-07-2)
 • - - - 2930909821 80: Νικελιούχος [2,2'-δις-θειο(4-οκτυλφαινολατο)]-n-βουτυλαμίνη (CAS RN 14516-71-3)
 • - - - 2930909822 80: Tembotrione (ISO) (CAS RN 335104-84-2) καθαρότητας κατά βάρος 94,5 % και άνω
 • - - - 2930909823 80: [(Μεθυλοσουφανυλο)μεθυλιδενο]δικαρβαμιδικό διμεθύλιο (CAS RN 34840-23-8)
 • - - - 2930909825 80: θειοφαινικό μεθύλιο (ISO) (CAS RN 23564-05-8)
 • - - - 2930909826 80: Folpet (ISO) (CAS RN 133-07-3) καθαρότητας κατά βάρος 97,5 % και άνω
 • - - - 2930909827 80: Υδρογονοθειϊκό 2-[(4-αμινο-3-μεθοξυφαινυλο)σουλφονυλ]αιθύλιο(CAS RN 26672-22-0)
 • - - - 2930909828 80: Flubendiamide (ISO) (CAS RN 272451-65-7)
 • - - - 2930909830 80: 4-(4-Ισοπροποξυφαινυλοσουλφονυλο)φαινόλη (CAS RN 95235-30-6)
 • - - - 2930909833 80: 2-Αμινο-5-{[2-(σουλφοξυ)αιθυλο]σουλφονυλο} βενζενοσουλφονικό οξύ (CAS RN 42986-22-1)
 • - - - 2930909835 80: γλουταθιόνη (CAS RN 70-18-8)
 • - - - 2930909837 80: Αιθανοθειαμίδιο (CAS RN 62-55-5)
 • - - - 2930909840 80: 3,3´-θειοδιπροπιονικό οξύ (CAS RN 111-17-1)
 • - - - 2930909843 80: Ιωδιούχοτριμεθυλοσουλφοξόνιο (CAS RN 1774-47-6)
 • - - - 2930909845 80: Υδρογονοθειϊκό 2-[(π-αμινοφαινυλο)σουλφονυλ]αιθύλιο (CAS RN 2494-89-5)
 • - - - 2930909853 80: Δις(4-χλωροφαινυλo)σουλφόνη (CAS RN 80-07-9)
 • - - - 2930909855 80: Θειουρία (CAS RN 62-56-6)
 • - - - 2930909857 80: Μεθυλο (μεθυλοθειο) οξικό άλας (CAS RN 16630-66-3)
 • - - - 2930909860 80: Σουλφίδιο μεθυλίου και φαινυλίου (CAS RN 100-68-5)
 • - - - 2930909864 80: 3-Χλωρο-2-μεθυλοφαινυλο-μεθυλοσουλφίδιο (CAS RN 82961-52-2)
 • - - - 2930909865 80: Τετράκις(3-μερκαπτοπροπιονική) πενταερυθριτόλη (CAS RN 7575-23-7)
 • - - - 2930909867 80: 3-Bρωμομεθυλο-2-χλωρο-4-(μεθυλοσουλφονυλο)-βενζοϊκό οξύ (CAS RN 120100-05-2)
 • - - - 2930909868 80: Κλεθοδίμη (ISO) (CAS RN 99129-21-2)
 • - - - 2930909877 80: 4-[4-(2-προπενυλοξυ)φαινυλοσουλφονυλο]φαινόλη (CAS RN 97042-18-7)
 • - - - 2930909878 80: 4-Μερκαπτομεθυλο-3,6-διθεια-1,8-οκτανοδιθειόλη (CAS RN 131538-00-6)
 • - - - 2930909879 80: Δις(3-τριαιθοξυσιλιλοπροπυλο)τετραθειούχο (CAS RN 40372-72-3)
 • - - - 2930909880 80: Captan (ISO) (CAS RN 133-06-2)
 • - - - 2930909881 80: Εξαμεθυλενο-1,6-δις(θειοθειικό) νάτριο, διένυδρο (CAS RN 5719-73-3)
 • - - - 2930909885 80: 2-μεθυλ-1-(μεθυλοθειο)-2-προπαναμίνη (CAS RN 36567-04-1)
 • - - - 2930909887 80: 3-Σουλφινοβενζοϊκό οξύ (CAS RN 15451-00-0)
 • - - - 2930909889 10: Διθειοανθρακικά (ξανθικά, ξανθογενικά)
 • - - - - 2930909889 80: Άλας με κάλιο ή νάτριο, του διθειοκαρβονικού O-αιθυλίου, O-ισοπροπυλίου, O-βουτυλίου, O-ισοβουτυλίου ή O-πεντυλίου
 • - - - - 2930909891 80: Άλλα
 • - - - 2930909893 80: 1-υδραζινο-3-(μεθυλοθειο)προπανόλη-2 (CAS RN 14359-97-8)
 • - - - 2930909895 80: N-(κυκλοεξυλοθειο)φθαλιμίδιο (CAS RN 17796-82-6)
 • - - - 2930909897 80: Διφαινυλοσουλφόνη (CAS RN 127-63-9)
 • - - - 2930909899 80: Άλλα

Θειούχα οργανική ένωση, Μέθυλο-Σουλφόνυλο-Μεθάνιο,…

Θειούχα οργανική ένωση, Μέθυλο-Σουλφόνυλο-Μεθάνιο, που χρησιμοποιείται ως πρόσθετο τροφίμων, το οποίο βοηθά στην μείωση ή την εξάλειψη του πόνου από διάφορα προβλήματα των αρθρώσεων.

Εισάγεται σε μορφή λευκής κρυσταλλικής σκόνης καθαρότητας 99,9%. CAS No: 67-71-0

Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΑΣΠΡΟΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΓΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΧΗΜΙΚΑ ΜΕΘΑΝΙΟ