Άλλα / Σουλφοναμίδες / ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ.

  • - - 2935903000 80: 3-{1-[7-(Δεκαεξυλοσουλφονυλοαμινο)-1Η-ινδολο-3-υλο]-3-οξο-1Η,3Η-ναφθο[1,8-cd]πυρανο-1-υλο}-Ν,Ν-διμεθυλο-1Η-ινδολο-7-σουλφοναμίδιο. Μετοσουλάμη (ISO)
  • - - 2935909000 80 (36/0) : Άλλα