Ουράνιο φτωχό σε U 235 και οι ενώσεις του. Θόριο και οι ενώσεις του. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν ουράνιο φτωχό σε U 235, θόριο ή ενώσεις των προϊόντων αυτών.

 • - - 2844301100 10: Ουράνιο φτωχό σε U 235. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν ουράνιο φτωχό σε U 235 ή ενώσεις του προϊόντος αυτού
 • - - - 2844301100 80 (2/0) : Κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις
 • - - - 2844301900 80: Άλλα
 • - - 2844305100 10: Θόριο. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν θόριο ή ενώσεις του προϊόντος αυτού
 • - - - 2844305100 80 (2/0) : Κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις
 • - - - 2844305500 10: Άλλα
 • - - - - 2844305500 80: Ακατέργαστα· απορρίμματα και θραύσματα (Ευρατόμ)
 • - - - - 2844306100 10: Κατεργασμένα
 • - - - - - 2844306100 80: Ράβδοι, γωνίες, σχήματα και είδη με καθορισμένη μορφή, σύρματα, πλάκες, φύλλα (Ευρατόμ)
 • - - - - - 2844306900 80: Άλλα (Ευρατόμ)
 • - - 2844309100 10: Ενώσεις ουρανίου φτωχού σε U 235, ενώσεις θορίου, έστω και αναμειγμένες μεταξύ τους
 • - - - 2844309100 80: Θορίου ή ουρανίου φτωχού σε U 235, έστω και αναμεμειγμένων μεταξύ τους (Ευρατόμ), με εξαίρεση τα άλατα θορίου
 • - - - 2844309900 80: Άλλες