Άλλες, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση.

Deutsch 1

  • - - 7215501100 10: Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25 % άνθρακα
  • - - - 7215501100 80: Τομής ορθογωνίου
  • - - - 7215501900 80: Άλλες
  • - - 7215508000 80: Που περιέχουν κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο άνθρακα