Σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2 l.

Français 1

  • - - 2205101000 80: Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 18 % vol
  • - - 2205109000 80: Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 18 % vol