Πλακάκια και πλάκες δαπέδου ή επένδυσης, από κεραμευτική ύλη. Κύβοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη για μωσαϊκά από κεραμευτική ύλη, έστω και πάνω σε υπόθεμα. Κεραμικά φινιρίσματος.

Deutsch 2 English 2 Español 2 Suomi 1 Français 1 Nederlands 3 Polski 8

* Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 692/2014 του Συμβουλίου (ΕΕ L183, σ. 9) απαγορεύεται η εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμπορευμάτων καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης.
Η απαγόρευση δεν εφαρμόζεται όσον αφορά:
α) την εκτέλεση μέχρι την 26η Σεπτεμβρίου 2014 εμπορικών συμβάσεων που συνήφθησαν πριν από την 25η Ιουνίου 2014, ή παρεπόμενων συμβάσεων αναγκαίων για την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, η οντότητα ή ο οργανισμός που επιδιώκουν να εκτελέσουν τη σύμβαση έχουν κοινοποιήσει, τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες εκ των προτέρων, τη δραστηριότητα ή τη συναλλαγή στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένα·
β) τα εμπορεύματα, καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης, τα οποία έχουν τεθεί στη διάθεση των ουκρανικών αρχών προς εξέταση, για τα οποία έχει ελεγχθεί η συμμόρφωση με τους όρους απονομής καθεστώτος προτιμησιακής καταγωγής και για τα οποία έχει εκδοθεί πιστοποιητικό καταγωγής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 374/2014 ή σύμφωνα με τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας.

  • - 6907210000 10: Πλακάκια και πλάκες δαπέδου ή επένδυσης εκτός από εκείνα των διακρίσεων 6907 30 και 6907 40
  • - - 6907210000 80: Με συντελεστή απορρόφησης νερού που δεν υπερβαίνει κατά βάρος το 0,5 %
  • - - 6907220000 80: Με συντελεστή απορρόφησης νερού που υπερβαίνει κατά βάρος το 0,5 % αλλά δεν υπερβαίνει το 10 %
  • - - 6907230000 80: Με συντελεστή απορρόφησης νερού που υπερβαίνει κατά βάρος το 10 %
  • - 6907300000 80: Ψηφίδες και παρόμοια είδη για μωσαϊκά, άλλα από εκείνα της διάκρισης 6907 40
  • - 6907400000 80: Κεραμικά φινιρίσματος