Που δεν έχουν σχεδιαστεί να ενσωματώνουν διάταξη οπτικής ένδειξης ή οθόνη απεικόνισης.

  • - - - 8528711100 10: Δέκτες βιντεοφωνικών σημάτων (tuners)
  • - - - - 8528711100 80: Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις για φυσική ενσωμάτωση σε αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών
  • - - - - 8528711500 80 (0/16) : Συσκευές με μικροεπεξεργαστή και ενσωματωμένο διαμορφωτή-αποδιαμορφωτή (modem) για πρόσβαση στο Internet, που διαθέτουν διαλογικό σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών και έχουν τη δυνατότητα λήψης τηλεοπτικών σημάτων [οι λεγόμενες "χωριστές ενότητες (set-top boxes) με σύστημα επικοινωνίας", στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες με ενσωματωμένη διάταξη που επιτελεί λειτουργία εγγραφής ή αναπαραγωγής, υπό τον όρο ότι διατηρούν τον ουσιώδη χαρακτήρα της χωριστής ενότητας με σύστημα επικοινωνίας]
  • - - - - 8528711900 80 (0/3) : Άλλες
  • - - - 8528719100 10 (0/1) : Άλλες
  • - - - - 8528719100 80: Συσκευές με μικροεπεξεργαστή και ενσωματωμένο διαμορφωτή-αποδιαμορφωτή (modem) για πρόσβαση στο Internet, που διαθέτουν διαλογικό σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών και έχουν τη δυνατότητα λήψης τηλεοπτικών σημάτων [οι λεγόμενες "χωριστές ενότητες (set-top boxes) με σύστημα επικοινωνίας", στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες με ενσωματωμένη διάταξη που επιτελεί λειτουργία εγγραφής ή αναπαραγωγής, υπό τον όρο ότι διατηρούν τον ουσιώδη χαρακτήρα της χωριστής ενότητας με σύστημα επικοινωνίας]
  • - - - - 8528719900 80: Άλλες