Που περιέχουν κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο άνθρακα.

  • - - - - 7214919010 80: Ράβδοι οπλισμού σκυροδέματος που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης, εκτός από ράβδους οπλισμού σκυροδέματος υψηλών επιδόσεων σε κόπωση και άλλα επιμήκη προϊόντα, όπως οι ράβδοι κυκλικής διατομής
  • - - - - 7214919090 80: Άλλες