Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο θειαζολίου (υδρογονωμένο ή μη) όχι συνενωμένο.

Deutsch 1

  • - - 2934100010 80: Hexythiazox (ISO) (CAS RN 78587-05-0)
  • - - 2934100015 80: Ανθρακικό 4-νιτροφαινύλιο και θιαζολ-5-υλμεθύλιο (CAS RN 144163-97-3)
  • - - 2934100020 80: 2-(4-Μεθυλοθειαζολ-5-υλ)αιθανόλη (CAS RN 137-00-8)
  • - - 2934100025 80: Οξαλικό-(S)-2-(3-((2-ισοπροπυλθιαζολ-4-υλ)μεθυλο)-3-μεθυλουρεϊδο)-4-μορφoλινoβουτανοϊκό αιθύλιο (CAS RN 1247119-36-3)
  • - - 2934100035 80: Διυδροχλωρική (2-ισοπροπυλθιαζολ-4-υλ)-N-μεθυλομεθαναμίνη (CAS RN 1185167-55-8)
  • - - 2934100040 80: (Z)-2-(2-τριτ.βουτοξυκαβονυλαμινοθειαζολ-4-υλο)πεντεν-2-ικό οξύ (CAS RN 86978-24-7)
  • - - 2934100045 80: 2-Κυανιμινο-1,3-θειαζολιδίνη (CAS RN 26364-65-8)
  • - - 2934100060 80: Φωσθειαζάτη/Fosthiazate (ISO) (CAS RN 98886-44-3)
  • - - 2934100080 80: 3,4-Διχλωρο-5-καρβοξυισοθειαζολόνη (CAS RN 18480-53-0)
  • - - 2934100090 80: Άλλες