Συμπολυμερή του προπυλενίου / Πολυμερή του προπυλενίου ή άλλων ολεφινών, σε αρχικές μορφές.

Deutsch 4

  • - - 3902300010 80: Για την πλήρωση κυψελωμάτων, που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
  • - - 3902300091 10: Άλλα
  • - - - 3902300091 80: Συμπολυμερές σε όγκους του τύπου A-B, από πολυστυρόλιο και ένα συμπολυμερές αιθυλενίου και προπυλενίου, που περιέχει, κατά βάρος, 40 % ή λιγότερο στυρόλιο, σε μια από τις μορφές που αναφέρονται στη σημείωση 6 στοιχείο β) του κεφαλαίου 39
  • - - - 3902300095 80: Συμπολυμερές κατά συστάδες A-B-A, αποτελούμενο από: - ένα συμπολυμερές προπυλενίου-αιθυλενίου και - πολυστυρόλιο (πολυστυρένιο) σε αναλογία 21 % (± 3 %) κατά βάρος
  • - - - 3902300097 80: Υγρό συμπολυμερές αιθυλενίου-προπυλενίου, με: - σημείο ανάφλεξης τουλάχιστον 250 °C, - δείκτη ιξώδους τουλάχιστον 150, - μέσο κατ' αριθμό μοριακό βάρος (M@n) τουλάχιστον 650
  • - - - 3902300099 80: Άλλα